KiK/Transferium Feanwâlden

Om Feanwâlden op een aangename manier met het spoor en de omgeving te verbinden heeft MD Landschapsarchitecten een integraal ontwerpvoorstel gemaakt voor het stationsgebied. In de huidige situatie bij het station van Feanwâlden vormt de Rûnwei een barrière die het dorp van het station afsnijdt. Met de komst van de Centrale As verliest de Rûnwei zijn functie als doorgaande provinciale weg door Friesland en doet bij Feanwâlden zich de kans voor het dorp aan het spoor te leggen en het station in het dorp op te nemen. Daarnaast zal er vanaf 2017 een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen rijden, die zal stoppen te Feanwâlden. Dit zal zorgen voor een grotere regionale betekenis voor zowel het dorp als het station.

Landschap, dorp en station

De opgave is uiteengelegd in drie schaalniveaus, landschap, dorp en station, die samen één integraal ontwerpvoorstel vormen. Dit vertaalt zich in een focus op enerzijds de beleving van het Noord-Nederlands landschap vanuit de trein, door het versterken van de kenmerkende eigenschappen van het zandgebied van de Fryske Wâlden waar Feanwâlden bij hoort, in de vorm van coulissen van houtwallen en singels. Anderzijds focust het plan op het terugbrengen van de historische elementen van het dorp zelf. Door de huidige Rûnwei te vervangen door een weg met een veel lagere verkeerscapaciteit wordt het tussengebied terug gegeven aan de bewoners in de vorm van een mooie groene openbare ruimte met verschillende tuinen, die direct vanuit het dorp bereikbaar is en de route naar het station aantrekkelijker maakt. Naast deze fysieke verbindingen wordt ook een mentale verbinding met de historie van het dorp gemaakt door middel van passende namen, zoals de Talmatún, die verwijst naar zorginstantie het Talmahuis en de Vlaskamptún, die verwijst naar de architect van het huidige stationsgebouw. Ten slotte krijgt het nieuwe stationsgebouw een verbindende rol tussen het dorp en het omliggende landschap. Het station is in dit ontwerp een goed functionerende mobiliteitsmachine, met een hoge ruimtelijke kwaliteit die functioneert op basis van het principe van ‘gedeelde ruimte’ en een onderscheidend stationsgebouw dat symbool staat als poort naar de omgeving en zich manifesteert als toegang naar het dorp, oftewel: het transferium van Feanwâlden.

Proces

Aangezien de strategie gebaseerd is op een kader dat ingevuld kan worden naar gelang de wensen van de gebruikers, worden er tijdens het proces momenten ingelast waarop het ontwerp hierop getoetst wordt. De opdrachtgever heeft diverse groepen samengesteld die het plan moeten accorderen. Naast het toetsen van het ontwerp dienen de momenten tevens om het draagvlak en de betrokkenheid van het plan te vergroten. 

Project gegevens

Locatie: Feanwâlden

Opdrachtgever: Gemeente Dantumadiel

Jaar van ontwerp: 2015

Team: Mathijs Dijkstra, Nanne Bouma, Anne de Ruyter

In samenwerking met: Haiko Meijer en Allart Vogelzang (Onix architecten) en Tjeerd de Boer (Buro DB)

Kernwoorden: stedenbouwkundig-ontwerp

Overige projecten