Stedenbouwkundig ontwerp Zernike College Haren

Het plangebied voor de nieuwbouw van het Zernike College aan de Kerklaan in Haren ligt in een bijzondere omgeving, zowel wat betreft bebouwingsstructuur, groenstructuur, veiligheidseisen, milieuwaarde als historische context. De totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp is een vlot, maar uiterst zorgvuldig proces geweest in samenspraak met bewoners, belanghebbenden en betrokkenen.

Analyses

Ruimtelijke structuur, beleidskaders, veiligheid, geluidsnormen en ontstaansgeschiedenis van het plangebied en de omgeving zijn zorgvuldig geanalyseerd als input voor het plan. Ook zijn de bomen op het terrein geïnventariseerd. Bijzondere elementen zijn onder andere de structuur van groene kamers met houtwallen, de afwisseling van open en gesloten ruimte, de variatie in korrelgrootte en de grote instituutgebouwen aan de Kerklaan.

Proces

Op basis van deze analyses is in een vlot, intensief proces met omwonenden, gebruikers, betrokkenen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties van gedachten gewisseld over vorm, positie en organisatie van het gebouw. Door middel van een werkmaquette konden de ruimtelijke consequenties van verschillende modellen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.

Duidelijkheid

Samen met het programma van eisen en de welstandseisen heeft dit uitgebreide proces een goed doortimmerd stedenbouwkundig ontwerp opgeleverd. Het voordeel van dit zorgvuldige voortraject is dat het opdrachtgever en ontwerpers veel duidelijkheid heeft opgeleverd, en daardoor een vlot aanbestedings- en ontwerptraject.

Project gegevens

Locatie: Haren
Opdrachtgever: Gemeente Haren
Jaar van ontwerp: 2012
Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk

Kernwoorden: stedenbouwkundig-ontwerp / kwaliteit / strategie / verkennen / analyse / concept / maatschappij / verbinden

Overige projecten